Všeobecné podmínky

I. Ceny služeb

1) Hlavní sezóna na rok 2017 je stanovena:

13.4.2017 – 17.4.2017 (Velikonoce)

28.5.2017 – 2.9.2017 (léto)

ostatní termíny jsou mimosezónní

2)  Mimosezónní pobyty jsou účtovány v ceně o 20% nižší než v sezóně hlavní, nebo dohodou.

3)  Zákazník platí skutečně spotřebovanou elektrickou energii nebo plyn a poplatky obecnímu úřadu (cca 5,- až 20,- Kč dospělá osoba/den dle místních předpisů a vyhlášek příslušných obcí).

4)  Ubytovatel má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 1000 až 2000,- Kč. Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.

5) Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Provozní úklid mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.

II. Délka pobytů

1) Pobyty v hlavní letní sezóně jsou nejméně týdenní (sobota – sobota).

2) V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení neděli). Platba je za 3 dny v mimosezónní ceně (v tomto případě cena/den = cena/noc). V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou.

3) V hlavní zimní sezóně mohou být pobyty kratší než týdenní. Nástup nebo ukončení by mělo být vždy v sobotu a pobyt musí být minimálně na 4 noci.

4) Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.

III. Stornovací podmínky

1) Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 50 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky ubytovateli.

2) Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:

a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 49 – 31 dnů před nástupem.

b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30 – 8 dnů před nástupem.

c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.

3) V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.

4) Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných důvodů zrušit.

IV. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je vedle vždy oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě obdrží zákazník od ubytovatele zpět veškeré uhrazené částky, týkající se pobytu, a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

V. Pojištění pobytů

V ceně pobytů není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění pro pobyty v ČR.